Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Ik ben de weg kwijt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Waar kan ik ___ vinden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... een toilet?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... een bank/een wisselkantoor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... een hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... een tankstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... een ziekenhuis?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... een apotheek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... een warenhuis?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... een supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... de bushalte?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... de halte voor de ondergrondse?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... een bezoekersinformatie/VVV?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... een geldautomaat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Hoe kom ik bij ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... het centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... het (trein)station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... het vliegveld?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... het politiebureau?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... de ambassade van [land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... barren?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... nachtclubs?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... toeristenattracties?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... historische bezienswaardigheden?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Sla linksaf.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Sla rechtsaf.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Ga rechtdoor.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Ga terug.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Stop.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Ga richting ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Ga voorbij de ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Zoek de ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
naar beneden
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
omhoog
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
kruising
สี่แยก (see yak)
Point de référence
stoplichten
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
park
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... enkeltje ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... retourtje ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... dagkaart ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... weekkaart ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... maandkaart ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Is deze plek bezet?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Dat is mijn stoel.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

open
เปิด (perd)
Établissement ouvert
gesloten
ปิด (pid)
Établissement fermé
toegang
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
uitgang
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
duwen
ผลัก (pluk)
trekken
ดึง (deung)
mannen
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
vrouwen
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
bezet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
vrij
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Ik moet naar __[locatie]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Kunt u hier even wachten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Volg die auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Waar is de autoverhuur?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... voor één dag/een week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Ik heb geen verzekering nodig.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
De tank is niet vol.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
De motor maakt een gek geluid.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
De auto is beschadigd.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé