Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Zgubiłem/Zgubiłam się.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Gdzie jest ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... toaleta?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... bank/kantor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... stacja benzynowa?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... szpital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... apteka?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... dom towarowy?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... przystanek autobusowy?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... stacja metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... centrum informacji turystycznej?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Jak dotrzeć ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... do centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... na dworzec kolejowy?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... na lotnisko?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... na komisariat policji?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... do ambasady [nazwa kraju]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... bary?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... kawiarnie?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restauracje?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... kluby nocne?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hotele?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... atrakcje turystyczne?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... atrakcje historyczne?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Skręć w lewo.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Skręć w prawo.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Idź prosto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Zawróć.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Zatrzymaj się.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Idź w kierunku ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Miń ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Rozejrzyj się za ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
w dół
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
w górę
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
skrzyżowanie
สี่แยก (see yak)
Point de référence
światła
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
park
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... bilet w jedną stronę ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... bilet powrotny ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... bilet całodzienny ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... bilet tygodniowy ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... bilet miesięczny ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Czy to miejsce jest wolne?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
To jest moje miejsce.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

otwarte
เปิด (perd)
Établissement ouvert
zamknięte
ปิด (pid)
Établissement fermé
wejście
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
wyjście
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
pchaj
ผลัก (pluk)
ciągnij
ดึง (deung)
męski
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
damski
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
zajęte
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
wolne
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Proszę jechać za tym samochodem!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... na jeden dzień/jeden tydzień.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
Bak nie jest pełny.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
Samochód jest zepsuty.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé