Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Eu estou perdido (a).
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Onde eu encontro ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... um banheiro?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... um banco/uma casa de câmbio?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... um hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... um posto de gasolina?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... um hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... uma farmácia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... uma loja de departamento?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... um supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... uma parada de ônibus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... uma estação de metrô?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... um centro de informações turísticas?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... um caixa eletrônico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Como eu faço para chegar ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... ao centro da cidade?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... a estação de trem?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... ao aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... a delegacia de polícia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... a embaixada [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Você pode recomendar algum bom ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... bares?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... cafeterias?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restaurantes?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... boates?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hotéis?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... atrações turísticas?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... cidades históricas?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... museus?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Vire à esquerda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Vire à direita.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Siga em frente.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Volte.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Pare.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Vá em direção à ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Passe o ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Procure por ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
para baixo
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
para cima
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
intersecção
สี่แยก (see yak)
Point de référence
semáforo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
parque
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... bilhete único ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... bilhete de ida e volta ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... passe de um dia ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... bilhete semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... bilhete mensal ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Este lugar está ocupado?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Este é o meu assento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

aberto
เปิด (perd)
Établissement ouvert
fechado
ปิด (pid)
Établissement fermé
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
saída
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
empurrar
ผลัก (pluk)
puxar
ดึง (deung)
homens
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
mulheres
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
livre
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Eu preciso ir para _[local]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Quanto custa para ir para _[local]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Você pode esperar aqui por um momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Siga aquele carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Onde posso alugar um carro?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... por um dia/uma semana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Eu quero pacote de seguro completo.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Eu não preciso de seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
O tanque não está cheio.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
O motor está fazendo um barulho estranho.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
O carro está danificado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé