Allemand | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ich habe mich verirrt.
Ne pas savoir où vous êtes
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Demander un lieu sur un plan
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Wo kann ich ___ finden?
Demander où se trouve une commodité en particulier
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... ein Badezimmer?
commodité
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... eine Bank/Wechselstube?
commodité
...โรงแรม? (rong ram?)
... ein Hotel?
commodité
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... eine Tankstelle?
commodité
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... ein Krankenhaus?
commodité
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... eine Apotheke?
commodité
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... ein Kaufhaus?
commodité
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... ein Supermarkt?
commodité
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... eine Bushaltestelle?
commodité
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... eine Bahnstation?
commodité
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... die Touristeninformation?
commodité
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... einen Geldautomaten?
commodité
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Wie komme ich zum/zur ___?
Demander son chemin vers un lieu en particulier
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... die Stadtmitte?
lieu spécifique
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... der Bahnhof?
lieu spécifique
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... der Flughafen?
lieu spécifique
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... die Polizeiwache?
lieu spécifique
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... die Botschaft von [Land]?
ambassade d'un pays donné
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
...บาร์? (...bar?)
... Bars?
lieu
...คาเฟ่? (...cafe?)
... Cafés?
lieu
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... Restaurants?
lieu
...ผับ? (...pub?)
... Diskotheken?
lieu
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... Hotels?
lieu
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... Touristenattraktionen?
lieu
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische Sehenswürdigkeiten?
lieu
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... Museums?
lieu

Se débrouiller - Directions

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Nach links.
Indiquer une direction
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Nach rechts.
Indiquer une direction
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Geradeaus gehen.
Indiquer une direction
เดินกลับไป (dern glub pai)
Geh zurück.
Indiquer une direction
หยุด (yhood)
Anhalten.
Indiquer une direction
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gehe zum/zur ___.
Indiquer une direction
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Geh an ___ vorbei.
Indiquer une direction
ระวัง___ (rawang____.)
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Indiquer une direction
ลงเขา (long kao)
bergab
Indiquer une direction
ขึ้นเขา (kuen kao)
bergauf
Indiquer une direction
สี่แยก (see yak)
Kreuzung
Point de référence
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ampel
Point de référence
จอดรถ (jord-rod)
Park
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Demander un bureau de vente de billets
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Acheter un ticket pour une destination spécifique
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... Einzelfahrschein ...
aller simple
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... Rückfahrkarte ...
ticket aller-retour
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
ticket de première/seconde classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... Tageskarte ...
ticket valide toute une journée
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... Wochenkarte ...
ticket valide pour toute une semaine
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... Monatskarte ...
ticket valide pour tout un mois
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Réserver un siège en particulier
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Demander le temps du trajet
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Demander quand un certain train/bus part
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ist dieser Platz besetzt?
Demander si le siège est libre
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Das ist mein Platz.
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

เปิด (perd)
geöffnet
Établissement ouvert
ปิด (pid)
geschlossen
Établissement fermé
ทางเข้า (tang kao)
Eingang
Pancarte désignant l'entrée
ทางออก (tang-ork)
Ausgang
Pancarte désignant la sortie
ผลัก (pluk)
Drücken
ดึง (deung)
Ziehen
ผู้ชาย (pu-chy)
Männer
Toilettes pour hommes
ผู้หญิง (pu-ying)
Damen
Toilettes pour femmes
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Besetzt
Toilettes occupées / Hôtel complet
ว่าง (wang)
Frei
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Demander le prix de la course
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Können Sie hier einen Moment warten?
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Folgen Sie dem Auto!
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Wo ist die Autovermietung?
Demander où louer une voiture
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... für einen Tag/eine Woche.
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Obtenir la meilleure assurance possible
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ich brauche keine Versicherung.
Ne pas se faire assurer du tout
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Demander où se trouve la station service la plus proche
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Faire assurer un deuxième conducteur
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Demander la limitation de vitesse locale
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Der Tank ist nicht voll.
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Der Motor macht komische Geräusche.
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Das Auto ist kaputt.
Signaler que le véhicule est abimé