Anglais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
Ne pas savoir où vous êtes
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
Demander un lieu sur un plan
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
Demander où se trouve une commodité en particulier
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
commodité
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
commodité
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
commodité
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
commodité
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
commodité
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
commodité
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
commodité
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
commodité
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
commodité
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
commodité
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
commodité
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
commodité
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
Demander son chemin vers un lieu en particulier
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
lieu spécifique
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
lieu spécifique
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
lieu spécifique
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
lieu spécifique
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
ambassade d'un pays donné
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
...บาร์? (...bar?)
... bars?
lieu
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
lieu
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
lieu
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
lieu
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
lieu
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
lieu
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
lieu
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
lieu

Se débrouiller - Directions

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
Indiquer une direction
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
Indiquer une direction
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
Indiquer une direction
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
Indiquer une direction
หยุด (yhood)
Stop.
Indiquer une direction
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
Indiquer une direction
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
Indiquer une direction
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
Indiquer une direction
ลงเขา (long kao)
downhill
Indiquer une direction
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
Indiquer une direction
สี่แยก (see yak)
intersection
Point de référence
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
Point de référence
จอดรถ (jord-rod)
park
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Demander un bureau de vente de billets
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Acheter un ticket pour une destination spécifique
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
aller simple
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
ticket aller-retour
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
ticket de première/seconde classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
ticket valide toute une journée
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
ticket valide pour toute une semaine
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
ticket valide pour tout un mois
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Réserver un siège en particulier
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
Demander le temps du trajet
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Demander quand un certain train/bus part
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
Demander si le siège est libre
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

เปิด (perd)
open
Établissement ouvert
ปิด (pid)
closed
Établissement fermé
ทางเข้า (tang kao)
entrance
Pancarte désignant l'entrée
ทางออก (tang-ork)
exit
Pancarte désignant la sortie
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
Toilettes pour hommes
ผู้หญิง (pu-ying)
women
Toilettes pour femmes
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
Toilettes occupées / Hôtel complet
ว่าง (wang)
vacant
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
Demander le prix de la course
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
Demander où louer une voiture
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
Obtenir la meilleure assurance possible
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
Ne pas se faire assurer du tout
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
Demander où se trouve la station service la plus proche
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
Faire assurer un deuxième conducteur
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Demander la limitation de vitesse locale
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
Signaler que le véhicule est abimé