Italien | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi sono perso.
Ne pas savoir où vous êtes
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Demander un lieu sur un plan
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dove posso trovare ____?
Demander où se trouve une commodité en particulier
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... un bagno?
commodité
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... una banca/sportello di cambio
commodité
...โรงแรม? (rong ram?)
... un albergo?
commodité
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... un benzinaio?
commodité
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un ospedale?
commodité
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
commodité
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grande magazzino?
commodité
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercato?
commodité
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la fermata dell'autobus?
commodité
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la fermata della metro?
commodité
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un ufficio di informazione turistica?
commodité
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
commodité
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Come si arriva __?
Demander son chemin vers un lieu en particulier
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
lieu spécifique
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... alla stazione del treno?
lieu spécifique
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... all'aeroporto?
lieu spécifique
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... alla centrale di polizia?
lieu spécifique
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... all'ambasciata di [paese]?
ambassade d'un pays donné
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ci può consigliare un buon ___?
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
...บาร์? (...bar?)
... bar?
lieu
...คาเฟ่? (...cafe?)
... caffé?
lieu
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... ristorante?
lieu
...ผับ? (...pub?)
... night club?
lieu
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... albergo?
lieu
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attrazione turistica?
lieu
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sito storico?
lieu
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
lieu

Se débrouiller - Directions

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gira a sinistra.
Indiquer une direction
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gira a destra.
Indiquer une direction
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Sempre dritto.
Indiquer une direction
เดินกลับไป (dern glub pai)
Torna indietro.
Indiquer une direction
หยุด (yhood)
Fermati.
Indiquer une direction
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vai verso ___.
Indiquer une direction
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Vai oltre ___.
Indiquer une direction
ระวัง___ (rawang____.)
Cerca il/la ___.
Indiquer une direction
ลงเขา (long kao)
in discesa
Indiquer une direction
ขึ้นเขา (kuen kao)
in salita
Indiquer une direction
สี่แยก (see yak)
incrocio
Point de référence
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafori
Point de référence
จอดรถ (jord-rod)
parco
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Demander un bureau de vente de billets
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Acheter un ticket pour une destination spécifique
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... biglietto solo andata...
aller simple
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... andata e ritorno...
ticket aller-retour
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... biglietto di prima/seconda classe...
ticket de première/seconde classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... biglietto giornaliero...
ticket valide toute une journée
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... un abbonamento settimanale...
ticket valide pour toute une semaine
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... un abbonamento mensile ...
ticket valide pour tout un mois
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Réserver un siège en particulier
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Demander le temps du trajet
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Demander quand un certain train/bus part
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
È occupato questo posto?
Demander si le siège est libre
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Questo è il mio posto.
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

เปิด (perd)
aperto
Établissement ouvert
ปิด (pid)
chiuso
Établissement fermé
ทางเข้า (tang kao)
entrata
Pancarte désignant l'entrée
ทางออก (tang-ork)
uscita
Pancarte désignant la sortie
ผลัก (pluk)
spingere
ดึง (deung)
tirare
ผู้ชาย (pu-chy)
uomini
Toilettes pour hommes
ผู้หญิง (pu-ying)
donne
Toilettes pour femmes
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
pieno/occupato
Toilettes occupées / Hôtel complet
ว่าง (wang)
libero
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Demander le prix de la course
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Può aspettare qui un momento?
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Segua quella macchina!
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Dov'è il noleggio auto?
Demander où louer une voiture
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... per un giorno/una settimana.
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Obtenir la meilleure assurance possible
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Ne pas se faire assurer du tout
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Demander où se trouve la station service la plus proche
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Faire assurer un deuxième conducteur
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Demander la limitation de vitesse locale
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Non c'è il pieno.
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Il motore fa uno strano rumore.
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
L'auto è danneggiata.
Signaler que le véhicule est abimé