Polonais | Phrases - Voyage | Séduire

Séduire - Conversation

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?
Demander à s'assoir avec une personne
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Czy mogę ci kupić drinka?
Offrir un verre à boire
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Często tu przychodzisz?
Conversation
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Czym się zajmujesz na co dzień?
Conversation
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Zatańczysz?
Inviter une personne à danser
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Chcesz się przewietrzyć?
Inviter une personne à sortir avec vous
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Chcesz iść na inną imprezę?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Wynośmy się stąd!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Idziemy do mnie czy do ciebie?
Demander à une personne où vous passez la nuit
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Może obejrzymy u mnie film?
Inviter une personne à voir un film chez vous
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Demander à sortir ensemble indirectement
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?
Inviter une personne à partager un repas
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Może pójdziemy razem na kawę?
Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Spotkamy się jeszcze?
Demander un autre rendez-vous
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
Mettre un terme à la soirée poliment
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!
Complimenter quelqu'un sur son apparence
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Complimenter quelqu'un sur son humour
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Masz piękne oczy!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Świetnie tańczysz!
Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation

Séduire - Dire non

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.
Refuser poliment
别烦我。(bié fán wǒ.)
Zostaw mnie w spokoju.
Refuser de manière directe
滚!(gǔn!)
Spadaj!
Refuser grossièrement
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Nie dotykaj mnie!
Repousser des gestes trop avenants
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Łapy przy sobie!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains