Polonais | Phrases - Voyage | Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
Faire une réservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
Demander une table
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Czy można płacić kartą kredytową?
Demander à payer par carte de crédit
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
Demander si un menu végétarien est disponible
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
Demander si un menu casher est disponible
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal?
Demander si un menu halal est disponible
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Czy można tu oglądać transmisje sportowe? Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .
Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Czy mogę prosić o kartę (dań)?
Demander la carte
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Co by Pan(i) polecił(a)?
Demander conseil au serveur / à la serveuse
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?
Demander si le restaurant a une spécialité
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
Dire que vous êtes allergique à certains produits
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub węglowodany?
Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Poproszę _[danie]_ .
Commander un plat en particulier
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Chcielibyśmy zamówić przystawki.
Commander des entrées
沙拉(shālā)
sałat(k)a
plat
汤(tāng)
zupa
plat
肉(ròu)
mięso
nourriture
猪肉(zhūròu)
wieprzowina
type de viande
牛肉(niúròu)
wołowina
type de viande
鸡肉(jīròu)
kurczak
type de viande
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze wysmażone.
Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande
海鲜(hǎixiān)
owoce morza
nourriture
鱼(yú)
ryba
nourriture
意大利面(yìdàlì miàn)
makarony
plat
盐(yán)
sól
胡椒(hújiāo)
pieprz
芥末(jièmò)
musztarda
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
chleb
黄油(huángyóu)
masło
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Poproszę o dolewkę!
Commander la même chose
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dziękuję, to wystarczy.
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Chcielibyśmy zamówić deser.
Demander à commander le dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Poproszę ___ .
Commander le dessert
冰淇淋(bīngqílín)
lody
dessert
蛋糕(dàngāo)
ciasto
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
czekolada
dessert
饼干(bǐnggān)
ciasteczka
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Smacznego!
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Poproszę _[nazwa napoju]_ .
Commander une boisson
带气的水(dài qì de shuǐ)
woda gazowana
boisson
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
woda niegazowana
boisson
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
piwo
boisson
一瓶酒(yī píng jiǔ)
butelka wina
boisson
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
kawa
boisson
一杯茶(yībēi chá)
herbata
boisson
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Czy możemy prosić o rachunek?
Dire que vous voulez payer
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Chcielibyśmy zapłacić osobno.
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Zapłacę cały rachunek.
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
Offrir un repas à l'autre personne
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Proszę zatrzymać resztę.
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.
太美味了!(tài měiwèile!)
Jedzenie było przepyszne!
Vanter les mérites du repas
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo smakowało!
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Moje jedzenie jest zimne.
Signaler que le plat est froid
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
To jest niedogotowane.
Signaler que le plat n'est pas assez cuit
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
To jest rozgotowane.
Signaler que le plat est trop cuit
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
To wino trąci korkiem.
Signaler que le vin est bouchonné
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
Se plaindre du temps de service
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Ten napój nie jest zimny.
Se plaindre de la température de la boisson
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mój napój/drink dziwnie smakuje.
Signaler le goût étrange de votre boisson
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Brakuje jednego dania.
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
To nie jest czyste.
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Czy to danie zawiera ___ ?
Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
orzechy/orzechy ziemne
Allergie alimentaire
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
nasiona sezamu/pestki słonecznika
Allergie alimentaire
鸡蛋(jīdàn)
jajka
Allergie alimentaire
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
owoce morza/ryby/małże/krewetki
Allergie alimentaire
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mąka/pszenica
Allergie alimentaire
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mleko/laktoza/produkty mleczne
Allergie alimentaire
面筋(miànjīn)
gluten
Allergie alimentaire
豆类(dòu lèi)
soja
Allergie alimentaire
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Allergie alimentaire
蘑菇(mógū)
grzyby
Allergie alimentaire
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
owoce/kiwi/kokos
Allergie alimentaire
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
szczypiorek/cebula/czosnek
Allergie alimentaire
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Allergie alimentaire