Turc | Phrases - Voyage | Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum.
Faire une réservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
Demander une table
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
Demander à payer par carte de crédit
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Vejeteryan yemekleriniz var mı?
Demander si un menu végétarien est disponible
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Helal yemekleriniz var mı?
Demander si un menu casher est disponible
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Helal yemekleriniz var mı?
Demander si un menu halal est disponible
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.
Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Menüyü görebilir miyim lütfen?
Demander la carte
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Menüde neyi tavsiye edersiniz?
Demander conseil au serveur / à la serveuse
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Bir spesyaliteniz var mı?
Demander si le restaurant a une spécialité
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Yerli bir spesyaliteniz var mı?
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
Dire que vous êtes allergique à certains produits
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker var mı?
Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
Commander un plat en particulier
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Commander des entrées
沙拉(shālā)
salata
plat
汤(tāng)
çorba
plat
肉(ròu)
et
nourriture
猪肉(zhūròu)
domuz eti
type de viande
牛肉(niúròu)
dana
type de viande
鸡肉(jīròu)
tavuk
type de viande
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande
海鲜(hǎixiān)
deniz ürünü
nourriture
鱼(yú)
balık
nourriture
意大利面(yìdàlì miàn)
makarna
plat
盐(yán)
tuz
胡椒(hújiāo)
biber
芥末(jièmò)
hardal
番茄酱(fānqié jiàng)
ketçap
面包(miànbāo)
ekmek
黄油(huángyóu)
tereyağı
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Tekrar alabilir miyim lütfen?
Commander la même chose
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.
Demander à commander le dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Biraz __ almak istiyorum lütfen.
Commander le dessert
冰淇淋(bīngqílín)
dondurma
dessert
蛋糕(dàngāo)
pasta
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
çikolata
dessert
饼干(bǐnggān)
çörek
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Afiyet olsun!
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
_[içecek]_ almak istiyorum lütfen.
Commander une boisson
带气的水(dài qì de shuǐ)
bir maden suyu
boisson
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
bir normal su
boisson
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
bir bira
boisson
一瓶酒(yī píng jiǔ)
bir şişe şarap
boisson
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
bir kahve
boisson
一杯茶(yībēi chá)
birçay
boisson
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.
Dire que vous voulez payer
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Bölüşmek istiyoruz.
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ben herşeyi ödiycem.
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
Offrir un repas à l'autre personne
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Üstü kalsın.
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.
太美味了!(tài měiwèile!)
Yemek lezzetliydi!
Vanter les mérites du repas
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Şefe övgülerimi iletin.
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Yemeğil soğuk.
Signaler que le plat est froid
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Bu iyi pişmemiş.
Signaler que le plat n'est pas assez cuit
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Bu fazla pişmiş.
Signaler que le plat est trop cuit
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
Signaler que le vin est bouchonné
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
Se plaindre du temps de service
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Bu içecek soğuk değil.
Se plaindre de la température de la boisson
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
İçeceğimin tadı bir garip.
Signaler le goût étrange de votre boisson
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Bir tabak eksik.
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Bu temiz değil.
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Bunda __ var mı?
Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı çantamdan bulun.
Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
fındık/fıstık
Allergie alimentaire
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
susam/ayçiçeği
Allergie alimentaire
鸡蛋(jīdàn)
yumurta
Allergie alimentaire
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
Allergie alimentaire
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
un/buğday
Allergie alimentaire
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
süt/laktoz/süt ürünleri
Allergie alimentaire
面筋(miànjīn)
gluten
Allergie alimentaire
豆类(dòu lèi)
soy
Allergie alimentaire
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Allergie alimentaire
蘑菇(mógū)
mantar
Allergie alimentaire
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
meyva/kiwi/hindistan cevizi
Allergie alimentaire
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
frenk soğanı/soğan/sarımsak
Allergie alimentaire
酒精(jiǔjīng)
alkol
Allergie alimentaire