Chinois | Phrases - Voyage | Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée

_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Faire une réservation
_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Demander une table
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Demander à payer par carte de crédit
Vejeteryan yemekleriniz var mı?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Demander si un menu végétarien est disponible
Helal yemekleriniz var mı?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Demander si un menu casher est disponible
Helal yemekleriniz var mı?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Demander si un menu halal est disponible
Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger

Menüyü görebilir miyim lütfen?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Demander la carte
Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
Menüde neyi tavsiye edersiniz?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Demander conseil au serveur / à la serveuse
Bir spesyaliteniz var mı?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Demander si le restaurant a une spécialité
Yerli bir spesyaliteniz var mı?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région
Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Dire que vous êtes allergique à certains produits
Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker var mı?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides
Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments
_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Commander un plat en particulier
İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Commander des entrées
salata
沙拉(shālā)
plat
çorba
汤(tāng)
plat
et
肉(ròu)
nourriture
domuz eti
猪肉(zhūròu)
type de viande
dana
牛肉(niúròu)
type de viande
tavuk
鸡肉(jīròu)
type de viande
Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande
deniz ürünü
海鲜(hǎixiān)
nourriture
balık
鱼(yú)
nourriture
makarna
意大利面(yìdàlì miàn)
plat
tuz
盐(yán)
biber
胡椒(hújiāo)
hardal
芥末(jièmò)
ketçap
番茄酱(fānqié jiàng)
ekmek
面包(miànbāo)
tereyağı
黄油(huángyóu)
Tekrar alabilir miyim lütfen?
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Commander la même chose
Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir
Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Demander à commander le dessert
Biraz __ almak istiyorum lütfen.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Commander le dessert
dondurma
冰淇淋(bīngqílín)
dessert
pasta
蛋糕(dàngāo)
dessert
çikolata
巧克力(qiǎokèlì)
dessert
çörek
饼干(bǐnggān)
dessert
Afiyet olsun!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons

_[içecek]_ almak istiyorum lütfen.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Commander une boisson
bir maden suyu
带气的水(dài qì de shuǐ)
boisson
bir normal su
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
boisson
bir bira
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
boisson
bir şişe şarap
一瓶酒(yī píng jiǔ)
boisson
bir kahve
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
boisson
birçay
一杯茶(yībēi chá)
boisson
Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer

Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Dire que vous voulez payer
Bölüşmek istiyoruz.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives
Ben herşeyi ödiycem.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde
Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Offrir un repas à l'autre personne
Üstü kalsın.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.
Yemek lezzetliydi!
太美味了!(tài měiwèile!)
Vanter les mérites du repas
Şefe övgülerimi iletin.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations

Yemeğil soğuk.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Signaler que le plat est froid
Bu iyi pişmemiş.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Signaler que le plat n'est pas assez cuit
Bu fazla pişmiş.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Signaler que le plat est trop cuit
Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Signaler que le vin est bouchonné
Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Se plaindre du temps de service
Bu içecek soğuk değil.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Se plaindre de la température de la boisson
İçeceğimin tadı bir garip.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Signaler le goût étrange de votre boisson
İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson
Bir tabak eksik.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés
Bu temiz değil.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies

Bunda __ var mı?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique
Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique
Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı çantamdan bulun.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
fındık/fıstık
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Allergie alimentaire
susam/ayçiçeği
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Allergie alimentaire
yumurta
鸡蛋(jīdàn)
Allergie alimentaire
deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Allergie alimentaire
un/buğday
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Allergie alimentaire
süt/laktoz/süt ürünleri
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Allergie alimentaire
gluten
面筋(miànjīn)
Allergie alimentaire
soy
豆类(dòu lèi)
Allergie alimentaire
kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Allergie alimentaire
mantar
蘑菇(mógū)
Allergie alimentaire
meyva/kiwi/hindistan cevizi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Allergie alimentaire
frenk soğanı/soğan/sarımsak
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Allergie alimentaire
alkol
酒精(jiǔjīng)
Allergie alimentaire